ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Виробниче навчання

ПАМ'ЯТКА
для студентів, що від’їжджають на практику

При виборі баз практики враховують реальний стан майбутньої бази, відгуки студентів минулих років про умови проходження практики на даному підприємстві і ставлення керівництва до практикантів. Перевага надається підприємствам, що мають сучасну технічну і технологічну базу, надають студентам оплачувані робочі місця і забезпечують житлом.

Перед початком практики студент повинен виконати наступне:
- пройти періодичний медичний огляд у відповідності з встановленим порядком за формами № 1-ОМК та № 140-5/о;
- у відділі виробничо-практичного навчання (каб. 115) уточнити бази практики і оформити, при необхідності, індивідуальні договори на її проходження (2 примірника);
- старостам академічних груп організовано отримати бланки щоденника-звіту (каб. 115), роздати їх студентам, які повинні їх правильно заповнити;
- отримати направлення на практику (каб. 115);
- обов’язково взяти участь у зборах, організованих викладачами-керівниками практики, на яких проводять інструктаж з питань, пов’язаних з проходженням практики;
- отримати індивідуальне завдання для виконання під час практики, якщо це передбачено навчальним планом зі спеціальності;
- студентам, яким будуть надані робочі місця, мати при собі трудові книжки.

Прибувши на місце практики у встановлений договором термін, студент повинен оформити документи у відділі кадрів. Проходження практики студентом має бути оформлене наказом по підприємству.

На кожному підприємстві згідно з наказом призначається керівник практики з числа найбільш кваліфікованого інженерно-технічного персоналу підприємства, який здійснює загальне керівництво студентами.

На початку практики студенти повинні пройти загальний інструктаж щодо безпеки перебування на підприємстві і суворо дотримуватися правил безпеки протягом усього періоду практики. Інструктує студентів інженер, відповідальний на підприємстві за техніку безпеки і охорону праці.

Під час практики студент зобов’язаний:
- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства;
- суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві;
- виконувати програму практики згідно зі складеним календарним планом;
- бути взірцем дисциплінованості, організованості та сумлінного ставлення до своїх обов’язків;
- систематично вести щоденник-звіт;
- виконати індивідуальне завдання, якщо це передбачено навчальним планом зі спеціальності;
- наприкінці практики подати керівникові практики від підприємства виконаний звіт на підпис.

Керівник практики від підприємства перевіряє та підписує щоденники та звіти студентів, на кожного студента складає характеристику та підписує її. Повернувшись до занять, студент зобов’язаний протягом двох-трьох днів здати звіт, щоденник та виконане індивідуальне завдання на реєстрацію у відділ виробничо-практичног студент зобов’язаний протягом двох-трьох днів здати звіт, щоденник та виконане індивідуальне завдання на реєстрацію у відділ виробничо-практичного навчання (каб.115). Після реєстрації звіт передається на перевірку керівникам практики від навчального закладу.

Захист звіту з практики відбувається протягом 10 календарних днів комісії, яка складається з керівників практики від коледжу. Визначальною (базовою) оцінкою за практику є оцінка, отримана на підприємстві. Під час захисту звіту з практики комісія може підтвердити або понизити оцінку, якщо студент неохайно або неграмотно оформив звіт, несвоєчасно його здав, посередньо чи незадовільно відповідав на питання, поставлені комісією при захисті.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті звіту з практики або своєчасно не з’явився на захист, не маючи на те поважних причин (документальне підтвердження), підлягає відрахуванню з коледжу.