ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін створена в 2022 році на базі циклової комісії загальноосвітніх і циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Зосередження загальноосвітньої підготовки в межах одного структурного підрозділу дає змогу ефективно координувати загальноосвітню підготовку за різними освітніми напрямками (фізико-математичним, природничим, гуманітарним), узгоджувати їх дидактичні форми і методи, методики оцінювання знань студентів, розробляти єдині для студентів перших та других курсів освітні вимоги.

Члени комісії наполегливо працюють над удосконаленням навчально-методичної бази, застосовують сучасні форми і методи підготовки здобувачів освіти до ЗНО з різних предметів, є постійними учасниками оглядів-конкурсів методичної роботи.

Серед актуальних завдань, що стоять перед цикловою комісією, слід виділити завдання постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчального процесу. Стратегічною метою є робота по запровадженню освітніх інновацій та інформаційних технологій в навчальний процес.

Одним із основних завдань викладачів комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін є формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності: здатність спілкуватися державною мовою та однією з іноземних мов, математична грамотність і обізнаність у галузі природничих наук і технологій, готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння і потреба вчитися впродовж життя, здатність до життя в громадянському суспільстві, навички підприємницької діяльності, загальнокультурна компетентність.

Одним із пріоритетних завдань вищої школи є підготовка компетентного спеціаліста, здатного у короткі терміни пристосовуватися до реалій та вимог ринку праці. Сучасний спеціаліст має працювати в нових умовах організації праці та трудових відносин. Успішність працевлаштування випускників вищих навчальних закладів є одним із критеріїв ефективності роботи не тільки системи вищої освіти, але й економіки в цілому.

Викладачі математики працюють над вивченням студентами математичних понять та методів з метою використання їх в процесі вивчення дисциплін циклу професійної підготовки та при розв’язані практичних задач, пов’язаних з математичним моделюванням технологічних процесів, що виникають на різних стадіях управління виробництвом.

У процесі вивчення “Всесвітньої історії” та “Історії України” формуються історичні знання, розвивається історичне мислення студентів, вміння застосовувати історичні знання і набуті уміння на практиці, відбувається виховання у студентів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтирів, формування ідей гуманізму та демократизму, виховання патріотизму і поваги до інших народів, підготовка до активного громадського життя. При вивченні історичних дисциплін викладачі використовують активні форми і методи навчання.

Викладачі фізики в своїй навчальній роботі ставлять за мету створити узагальнену систему знань, яка пояснює природні фізичні явища і є фундаментом вивчення технічних дисциплін. Значну увагу приділяють встановленню зв’язку між різними розділами курсу та враховують послідовність, наступність та систематичність вивчення матеріалу.

Для найкращого засвоєння знань постійно звертається увага на практичне застосування вивченого матеріалу, зв’язок з виробництвом (використання фізичних явищ в механізмах, електричних машинах, приладах, в побуті).

Важливі завдання вирішують викладачі іноземних мов. Адже розширення міжнародних зв’язків та співробітництва у різних економічних галузях вимагають від сучасного випускника коледжу практичного володіння іноземною мовою, бо як при природному спілкуванні, так і в сферах практичної діяльності людина зустрічається не з адаптованими, а з оригінальними матеріалами, з необхідністю самостійно проникнути в їх зміст.

Мета курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням” - навчити основ усного і писемного ділового спілкування у типових ситуаціях, встановлення ділових контактів, обробці бізнес-кореспонденції та ін.. Адже вміння отримувати потрібну інформацію з фахової літератури іноземною мовою, заповнення документів, спілкування у професійній сфері – ознаки професійної компетентності майбутнього спеціаліста.

Уроки української та світової літератури – це можливість духовного спілкування з викладачем, зустріч з прекрасним. Головна мета – зацікавити студентів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння образно висловлювати свої думки. Викладачі використовують елементи дискусії, театральної гри, літературної творчості студентів.

Досконале володіння державною мовою – важлива умова формування особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення його високодуховного, національно зорієнтованого світогляду, запорука професійної кар’єри. Тому метою навчальної дисципліни «Українська мова» є виховання студента як компетентної мовної особистості, яка відзначається високою мовною культурою.

Викладачі комісії активно працюють над створенням та оновленням навчально-методичної літератури з усіх дисциплін, що викладаються. Розроблені і впроваджені в навчальний процес методичні вказівки для виконання курсових, розрахункових робіт і економічної частини дипломних проектів студентами всіх спеціальностей.

Підготовка фахівців з економічних питань здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості і тенденцій, що характеризують нові вимоги до правового забезпечення ритму праці, змісту пропозицій підприємств, акціонерних товариств, концернів, асоціацій.

Циклова комісія плідно співпрацює і підтримує творчі зв'язки з підприємствами харчової промисловості, науковими і навчальними закладами Полтави і Полтавської області, Харкова, Києва. Щорічно з ініціативи викладачів циклової комісії проводиться конкурс на кращий бізнес-проект з метою виявлення та підтримки обдарованих студентів. Особлива увага приділяється розширенню і поглибленню знань студентів з економічних питань та ознайомлення з сучасним станом харчової та переробної промисловості. З цією метою проводиться спільне відвідування тематичних виставок, проведення бізнес-уроків та брейн-рингів.

Викладачі комісії організовують тематичні екскурсії в музеї Полтави, обласну та міську бібліотеки, постійно залучають студентів до участь у предметних олімпіадах, конкурсах міського та обласного рівнів: щорічний математичний конкурс “Кенгуру”, мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, конкурс молодих поетів “Поетична весна”, обласний етап Всеукраїнської олімпіади з математики та української мови.

Усі викладачі комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін є кураторами навчальних груп, залучають студентів до різних видів виховної діяльності і пізнавальної, суспільно-корисної, ціннісноорієнтаційної, художньої творчості.


Склад комісії

Сергєєва Т.В.
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
Бессараб Н.В.
спеціаліст вищої категорії
Грінченко Л.Я.
спеціаліст вищої категорії,викладач-методист,старший викладач
Жаголкіна В.О.
спеціаліст вищої категорії,викладач-методист
Лейко С.В.
кандидат педагогічних наук,спеціаліст вищої категорії
Орлова Л.Я.
спеціаліст вищої категорії
Радченко М.Г.
спеціаліст вищої категорії
Романишина Е.Є.
спеціаліст вищої категорії
Шугай Т.М.
спеціаліст вищої категорії,викладач-методист
Гавриленко Н.І.
викладач вищої категорії, викладач-методист
Гайворонська Н.А.
викладач вищої категорії,викладач – методист
Кметь А.Г.
викладач вишої категорії
Гагаєва Н.В.
викладач першої категорії
Шерстюк О.О.
викладач вищої категорії
Гуліка Л.А.
викладач першої категорії
Василенко Н.А.
викладач першої категорії

Останні новини
Написати голові циклової комісії